Vårt samfunnsansvar.

Bedriftene er ein naturleg del av vidaregåande opplæring.

Skulen og lærebedrifta skal:

 1. gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
  (Oppl.l. § 1-2 og kap. 5 og den generelle delen av læreplanverket)
 2. stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane
  (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av læreplanverket)
 3. stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking
  (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av læreplanverket)
 4. stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking
  (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av læreplanverket)
 5. leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid
  (Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og den generelle delen av læreplanverket)
 6. fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar
  (Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og den generelle delen av læreplanverket)
 7. stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren
  (Oppl.l. kap. 10)
 8. medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge
  (Den generelle delen av læreplanverket)
 9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring
  (Oppl.l. kap. 9a)
 10. leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen
  (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)
 11. leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte