Lærlingsamtalen er ein samtale mellom fagleg leiar eller instruktør og lærling om opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettleie og motivere lærlingen i høve måla for opplæringa.

Samtalen skal:

 • gje lærlingen høve til å samtale med fagleg leiar om eiga utvikling, motivasjon og innsats knytt til arbeidet med måla i læreplanen
 • gje fagleg leiar tilbakemelding om opplæringa og læringsmiljøet
 • gje lærling og fagleg leiar høve til å drøfte og planleggje tiltak
 • medverke til eit godt samarbeid mellom lærling og fagleg leiar og andre
 • setje bedrifta betre i stand til å tilretteleggje opplæringa for lærlingen
 • skape tillit mellom lærling og bedrift

Samtalane skal gjennomførast mellom fagleg leiar/ instruktør og lærling, og ev. tilsynsvald.

Desse momenta bør inngå i lærlingsamtalen:

 • Fagleg utvikling i forhold til måla i læreplanen
 • Frammøte og korleis lærlingen held arbeidstida
 • Orden og kor ryddig lærlingen er
 • Miljøet på arbeidsplassen
 • Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget
 • Samarbeid med:
  a) fagleg leiar
  b) instruktør
  c) medarbeidarar
  d) brukarar/kundar
 • Initiativ og sjølvstende i arbeidet
 • Fleksibilitet og omstillingsevne
 • Helse, miljø og tryggleik
 • Kommunikasjon
 • Problemområde i læreforholdet
 • Konfliktar og konflikthandtering
 • Andre forhold
 • Gjennomgang av oppsummeringa frå førre lærlingsamtale